چهارمین جلسه

  • چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

     زمان روز سه شنبه   تاریخ:1402/05/31  ساعت:8صبح

    دستورجلسه: تسهیلات طرح های فنی و اعتباری 1402

سومین جلسه