سومین جلسه

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

زمان: روز سه شنبه   تاریخ:1402/05/31      ساعت:8صبح​​​


دستور جلسه:

تسهیلات طرح های فنی و اعتباری سال1402

فایل سومین جلسه هیات مدیره

  دومین جلسه