دومین جلسه

دومین جلسه هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

 زمان روز شنبه   تاریخ:1402/05/28 ساعت:09:30

 دستورجلسه:
1)بررسی اساسنامه کد18 و کد19 انجمن
2)تعیین دبیر
3)شفافیت و گزارشات مالی و گشایش حساب انجمن

فایل دومین جلسه هیات مدیره


اولین جلسه