اولین جلسه

  • اولین جلسه هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

       زمان روز چهارشنبه   تاریخ:1402/05/25  ساعت:12:30 

      دستورجلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن بر اساس اتخاذ و تصمیم گیری حاظران

   


شانزدهمین جلسه هیئت مدیره